top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА mindbdyone1.com

I. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

1. „Сайт“/“Уебсайт/ Интернет sтраница“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://nadiapetrova.bg/, както и на поддомейн на същия адрес.

2. „Посетител“ е всяко лице, което използва Интернет страницата mindbdyone1.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

 

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Фондация Стани по-добър, ЕИК 176904927, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, бул. „Демокрация“ № 164, вх. Б, ет. 3, електронна поща: hello@mindbodyone1.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител“), което използва Интернет страницата mindbodyone1.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него („Сайта“, Интернет страницаУебсайта“).

(2) Уебсайтът mindbodyone1.com/ е информационен портал, който предоставя авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове.

(3) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

III. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно Фондация Стани по-добър:

Наименование: 

Фондация Стани по-добър

ЕИК: 176904927

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, бул. „Демокрация“ № 164, вх. Б, ет. 3, 

Данни за кореспонденция: гр. Бургас 8000, бул. „Демокрация“ № 164, вх. Б, ет. 3, e-mail: hello@mindbodyone1.com

 

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19

факс: 02/915 35 25

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 3. (1) Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на 5 Авеню и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Стани по-добър

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Стани по-добър представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 4. (1) Стани по-добър не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Стани по-добър върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) Стани по-добър предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Стани по-добър не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от Стани по-добър на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Чл. 6. Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

 

да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;

да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта;

Чл. 7. С приемане на настоящите Oбщи условия Посетителят декларира, че се е запознал и се е съгласил за следното:

 

Използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност;

Съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова;

Съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

Чл. 8. Преди използването на предоставената информация на сайта Посетителят ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация, включително, но не само и следното:

 

Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние;

В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 9. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Стани по-добър по всяко време, като Стани по-добър своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Стани по-добър.

 

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 10. (1) Стани по-добър предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Стани по-добър не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Стани по-добър не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и Стани по-добър не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Стани по-добър при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 12. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 13. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетителя на Сайта считано от 24.05.2018 г.

bottom of page